فــرزنـــــدان مــــا

Sunday, November 27, 2005


من دوستدار کودکان هستم

عضوی از یک جامعه ملی و بین المللی که نسبت به شرایط زندگی کودکان, مادران و خانواده ها حساس هستم.معتقدم که کودکان به دلیل استعدادهای بی نظیر خود شایسته بهترین امکانات و فرصت های رفاهی و آموزشی هستند.

من دوستدار کودکان هستم

معتقدم که کودکان باید در فضای صلح و آرامش رشد کنند. بدین ترتیب:
*من به بیانیه فرهنگ صلح شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان معتقدم و برای اجرای بندهای آن صادقانه تلاش می کنم.
*در حمایت از اصل زندگی با هر نوع حذف فیزیکی ,اجتماعی و… مخالفم.
*برای ترویج فرهنگ صلح ,موثر برخورد می کنم و در راه صلح جهانی گام برمی دارم.
* آموزش فرهنگ صلح را در برنامه های آموزشی کودکان همواره دخیل می کنم.
*به ارزش های زندگی توجه دارم و در ترویج آنها می کوشم.

من دوستدار کودکان هستم

می دانم که یکی از راههای داشتن کودکان سالم, توجه به دوران جنینی و نوزادی است بدین ترتیب:

در حمایت همه جانبه از نیازهای مادران باردار می کوشم.
ضرورت بیمه و درمان رایگان مادران باردار و شیرده را تبلیغ می کنم.
مادران باردار را نسبت به ضرورت و اهمیت این دوره آگاه می کنم.
منابع مناسب مطالعاتی را در اختیار مادران باردار قرار می دهم.
پدران و سایر افراد خانواده را به یاری رساندن مادران باردار ترغیب می کنم.
درباره اهمیت و ضرورت دوره نوزادی در سطح جامعه گفت و گو می کنم.
خانواده ها و مسئولان را به توجه و مراقبت از کودکان از همان بدو تولد تشویق می کنم.
زایمان های بدون خشونت را ترویج می کنم.
مدافع ترویج تغذیه با شیر مادر هستم.
عشق به کودکان را از همان روز نخست ترویج می دهم.

من دوستدار کودکان هستم

می دانم که کودکان نیازهای متنوع دارند و باید به همه نیازهای کودکان هم زمان توجه کرد.
توجه اطرافیانم را به رشد همه جانبه کودکان جلب می کنم.
الگوهای تغذیه مناسب را توسعه می دهم و ضرورت توجه به تغذیه مناسب برای همه کودکان را در سطح جامعه مطرح می کنم.
برای اجرای بهداشت و درمان همگانی و ضرورت فراگیر کردن آن برای کودکان می کوشم.
رفاه برای همه کودکان را به عنوان یک حق اساسی در جامعه مطرح می کنم.
مدافع وضع قوانین جدید به نفع کودکان هستم.
از تغییر قوانین به نفع کودکان حمایت می کنم.
پیمان نامه حقوق کودک را به عنوان یکی از ارکان این نظام نامه ترویج می کنم.

من دوستدار کودکان هستم

می دانم که آموزش هماهنگ و مناسب فرصتهای ارزشمندی را برای کودکان فراهم می آورد. بدین ترتیب:
ضرورت توجه به آموزش و مراقبت از دوران خردسالی را در جامعه مطرح می کنم.
از توسعه کمی و کیفی مهدهای کودک رایگان و نیمه رایگان در مناطق محروم, حاشیه شهرها و روستاها حمایت می کنم.
برنامه های حمایتی از کودکان را با نیازهای ویژه را ترویج می کنم.
د رجهت آموزش غیر متمرکز و دوستدار کودک می کوشم.
الگوهای آزاد و مشارکتی را در آموزش کودکان ترویج می کنم
به فراگیر شدن آموزش برای همه کودکان بدون هیچ تبغیضی یاری می رسانم.
به برابری های آموزشی اعتقاد دارم و در جهت توسعه آن می کوشم.
به آموزش به عنوان یک حق برای همه کودکان می پردازم.
به تغییر نظام آموزشی از یک نظام ایستا و بسته به یک نظام پویا,مشارکتی و آزاد کمک می کنم.

من دوستدار کودکان هستم:

می دانم که کودکان در خلاء رشد نمی کنند.
کودکان را در کنار مادران,پدران و سایر افراد خانواده می بینم و به نیازهای آنان نیز توجه دارم . بدین ترتیب:

به توانمند شدن افراد جامعه در حمایت از کودکان کمک می کنم.
در امر آموزش کودکان,سایر اعضای خانواده کودک را مشارکت می دهم.
درباره توسعه نقش پدران در مراقبت از کودکان کار می کنم.
به بهتر شدن زندگی زنان و مردان یاری می رسانم.
برای رعایت حقوق بشر و تمام پیمان نامه های بین المللی به نفع انسانها می کوشم.

من دوستدار کودکان هستم

می دانم که حمایت از کودکان یکی از وظایف شهروندی در یک جامعه مدنی است.پس با آگاهی به این وظیفه:
درباره این مسئولیت با افراد موثر در جامعه خود گفت و گو می کنم.
توجه نمایندگان شورای شهر و نمایندگان مجلس را به مسایل کودکان جلب می کنم.
مدیران ارشد دولتی,رهبران مذهبی و سیاسی,مقامات رسمی,نمایندگان سازمان های دولتی و غیر دولتی را به فراهم آوردن یک زندگی با کیفیت برای کودکان ترغیب می کنم.
وظیفه مسئولان دولتی را نسبت به کودکان همواره یادآوری می کنم.
روزنامه ها و رسانه های محلی و ملی را برای پرداختن به مسائل کودکان تشویق می کنم.

من دوستدار کودکان هستم

علاوه بر این که نسبت به زندگی کودکان احساس مسئولیت می کنم نسبت به زندگی فردی خود نیز متعهد و مسئولیم.می کوشم که با پربار کردن زندگی خود فرد موثری برای جامعه جهانی باشم.بدین ترتیب:
از زندگی خود نهایت استفاده را می برم.سرشار از امید به بهترشدن وضعیت زندگی هستم.
شور و شوق زندگی را در خود تقویت می کنم.
به توانمند شدن خود در کار برای همه کودکان می پردازم.
در جهت ارتقای دانش و آگاهی خود فعالانه اقدام می کنم.
سفر می کنم,تنوع زیستی را درک می کنم و به تفاوتها احترام می گذارم.
به الگوی غذاهای سالم روی می آورم و هر آنجه بدن و روانم را تخریب می کند کنار می گذارم.

من دوستدار کودکان هستم

به جامعه آزاد,برابر و مبتنی بر صلح اعتقاد دارم.
نظام مشارکتی را بهترین الگوی مناسب رفتاری برای بهتر شدن زندگی کودکان و خانواده هایشان می دانم.
از هر کسی که عضو شبکه دوستداران کودک باشد حمایت می کنم.
نهایت تلاش خود را برای تحقق ایده های انسانی همه دوستان و همکارانم در سراسر دنیا انجام می دهم.
می کوشم که با همه کسانی که عضو شبکه دوستداران کودک هستند ارتباط گسترده و فعال داشته باشم.
هر آن چه به سود زندگی امروز وفردای کودکان باشد,مورد حمایت من است مشروط بر اینکه:
همه گروه های کودکان را در نظر بگیرد.
فارغ از هر گونه تبغیض باشد.
محیط زیست را به خطر نیندازد.
قوانین فرهنگ صلع را رعایت کند.
فراگیر باشد و به برابری آموزشی یاری برساند.
با تشکر از موسسه پژوهشی کودکان دنیا برای تهیه و ارسال مطلب

...  ||  10:28 AM


Saturday, November 26, 2005

50 روش...قسمت ششم.


بخش دوم – مطالب خواندني را در دسترس قرار دهيد.

روش شانزدهم – در خانه مطالب خواندني داشته باشيد.
تحقيقات نشان ميدهد كه صرف نظر از وضعيت اقتصادي و اجتماعي ، كودكاني در خواندن موفق هستند چند خصوصيت مشترك دارند:
والدينشان از آنها انتظار تحصيلي بالاتري دارند.
والدين يا خواهر-برادر بزرگتر در انجام تكاليف مدرسه به آنها كمك ميكنند.
والدين با صداي بلند براي آنها كتاب يا مطالب ديگر ميخوانند.
آنها در خانه كتاب دارند.

وقتي صحبت از مطالب خواندني براي بچه‌ها مي‌شود، هر چقدر بر اهميت در دسترس بودن كتاب تاكيد كنيم باز هم كم است . بچه ها نبايد فكر كنند كه خواندن كاري است كه فقط در مدرسه انجام ميشود.

شما چند بار با وضعيت زير روبرو شده‌ايد:
فرزندتان بايد روز شنبه يك گزارش را به معلم خود تحويل دهد. جمعه شب است و شما نمي‌توانيد او را به كتابخانه ببريد.
اگر در قفسه هاي كتاب خود مطالب مرجع داشته باشيد فرزندتان ميتواند بدون ترك خانه گزارش قابل قبولي بنويسد.

چگونه احترام گذاشتن به كتاب را به كودكان خود بياموزيم:
به بچه ها يادآوري كنيد كه با دستهاي تميز به كتابها دست بزنند.
از آنها بخواهيد كه كتابها را پاره نكنند و صفحات آنرا تا نزنند.
در كتاب – بخصوص كتابهاي كتابخانه – چيزي نكشند و ننويسند.
آنها را كمك كنيد براي كتابهاي خود نشانگر درست كنندو به جاي باز گذاشتن كتاب در حالت دمر كه به شيرازه كتاب فشار مياورد ،‌از نشانگر استفاده كنند.
به همديگر كمك كنيد و صفحات يا شيرازه كتابهاي پاره شده را تعمير كنيد.
با نام فرزندتان مهري تهيه كنيد تا در كتابهاي خود بزند. اگر فرزندتان احساس كند كه كتاب جزء اموال شخصي اوست، بهتر ميتواند مسئوليت نگهداري آنرا به عهده بگيرد.

روش هفدهم – به هر جائي كه ميرويد همراه خود كتاب ببريد.
بچه ها از انتظار كشيدن متنفرند، چه در فروشگاه و چه در دندانپزشكي. تنها علاج اينست كه خود را با سرگرمي هاي گوناگون براي موقعيتهاي اظطراري مجهز كنيد. پس هر جا ميرويد اسباب بازي و كتاب را بخش از اثاثيه خود قرار دهيد.
قبل از خروج از خانه از فرزندتان بخواهيد كه كتاب يا مجله مورد علاقه خود را براي بردن انتخاب كند . ميتوانيد آنها را در كوله پشتي فرزندتان ، در كيف خود يا كيف نوزادتان بگذاريد. شايد به نفعتان باشد كه كتاب يا مجلاتي را ببريد كه از گم شدن يا پاره شدن آنها ناراحت نميشويد.

...  ||  2:33 PM


Sunday, November 13, 2005
50 روش ...قسمت پنجم

روش يازدهم - براي خواندن دليل‌هاي عملي بياوريد : خـــــريد

بچه ها به سختي ميتوانند بين خواندن و فعاليتهاي روزمره خود ارتباط برقرار كنند،‌ به خصوص اگر خواندن را صرفاً فعاليتي درسي بدانند. حتي يك خريد ساده هم به خواندن نياز دارد و اگر دستورالعمل ساده زير را به كار گيريد ، فرزندتان متوجه آن خواهد شد.

چگونه هنگام خريد تمرين خواندن كنيم :

· از فرزندتان بخواهيد محل اجناس را با خواندن علائمي كه از سقف آويزان شده ، پيدا كند.

· ماركهاي مختلف پودر رختشوئي ، ماست و ... را از نظر محتويات و اندازه و ... مقايسه كند.

· علائم تجاري را كه مي‌شناسد به او نشان دهيد و توضيح دهيد كه توليد كنندگان از اين علائم استفاده ميكنند كه مردم بتوانند محصولات آنها را در يك نگاه و بدون خواندن كلمات پيدا كنند.

· از فرزندانتان بخواهيد كه بر اساس ملاكهائي كه برايشان ذكر ميكنيد مارك مشخصي را براي يك محصول پيدا كنند. مثلاً نوشابه اي پيدا كنند كه بدون كافئين باشد.هنگامي كه اجناس را در منزل جابجا ميكنيد با فرزندانتان صحبت كنيد كه خواندن چگونه به شما كمك ميكند كه خوب خريد كنيد. از بچه ها بخواهيد تعريف كنند كه چه چيزهائي را هنكام خريد خواندند و اگر خوب نميتوانستند بخوانند ، چگونه خريد برايشان سخت تر ، گران تر و وقت گيرتر مي‌شد.

روش دوازدهم - براي خواندن دليل‌هاي عملي بياوريد : آشپزي

چگونه هنگام پختن غذا تمرين خواندن كنيم:

· اگر از كتاب آشپزي استفاده ميكنيد از يكي از فرزندانتان بخواهيد كه صورت مواد لازم را بخواند و از ديگري بخواهيد كه جاي هر يك از مواد را در قفسه ها پيدا كند.

· از فرزندتان بخواهيد كه مراحل تهيه غذا را بخواند و مراحل را حتي الامكان به كمك فرزندتان انجام دهيد.

· هنگام كار به هر چيزي كه ميخوانيد اشاره كنيد، علاوه بر دستور پخت غذا چيزهاي ديگر هم هست كه بايد بخوانيد مثل نوشته هاي روي بسته بنديها ، روي ابزار آشپزي و راهنماي استفاده از دستگاه ها.

روش سيزدهم - براي خواندن دليل‌هاي عملي بياوريد : تعمير خانه

بچه ها اغلب از سنين پائين به استفاده از ابزار علاقه نشان ميدهند، اگر انرژي بچه ها را در جهت كاري كه ميكنيد سمت و سو دهيد بسيار عالي است. به طور عملي به آنها نشان دهيد كه بعنوان يك بزرگسال چطور در زندگي خود از خواندن استفاده ميكنيد.

چگونه هنگام تعمير خانه تمرين خواندن كنيم:

· ابزار كار را با فرزندتان بررسي كرده و در باره نام و طرز كار هر يك صحبت كرده و بگوئيد كه بعضي از آنها حتماً و فقط بايد توسط بزرگسالان به كار برده شود.

· از ابزارهائي كه براي انجام يك كار خاص استفاده ميشود صورتي تهيه كنيد و از فرزندتان بخواهيد كه آن صورت را خوانده ، ابزار را پيدا كرده و آنها را آماده كند.

· مسئوليت اشياء را به فرزندتان بسپاريد . اگر ميخواهيد ماشين لباس شوئي را نصب كنيد ، ممكن است كه داخل بسته مخصوص لوازم آن يك صورت از لوازم هم وجود داشته باشد. از فرزندتان بخواهيد كه صورت را بخواند و اطمينان حاصل كند كه همه لوازم ذكر شده در بسته مخصوص وجود دارد.

· به هر چيز كه ميخوانيد اشاره كنيد . علاوه بر دستورالعمل هاي موجود چيزهاي ديگر هم هست كه بايد بخوانيد.

روش چهاردهم - براي خواندن دليل‌هاي عملي بياوريد : كارهاي دستي

مطالب غير ادبي معمولاً اهداف زير را پيگيري ميكند« دادن اطلاعات ، متقاعد كردن و دستوردادن يا راهنمائي كرده. ما از صبح تا شب در خانه و خيابان مشغول خواندن هستيم : نقشه اتوبوسها، نوشته هاي روي مايكروفر ، دفترچه خودرو و...... . براي انجام كارهاي دستي بايد از دستورالعملها پيروي كنيم.چگونه هنگام انجام كارهاي دستي تمرين خواندن كنيم:

· مدلها، دستورالعملها و صورت لوازم مورد نياز را دم دست گذاشته و از فرزندتان بخواهيد بخواند كه شما به چه چيزهائي نياز داريد.

· در صورت تمايل فرزندتان را به فروشگاه ببريد تا شابلون ، پارچه ، نخ ، چوب و ..... را برايتان پيدا كرده و بخرد.

· ضمن انجام كار به هر چيزي كه ميخوانيد اشاره كنيد.

وقتي فرزندتان كار دستي انجام ميدهد مثلاً ماكت هواپيمائي را درست ميكند مهارتي را مياموزد كه تا آخر عمر از آن استفاده خواهد كرد . مهارت هاي بصري كه براي جور كردن قطعات يك ماكت استفاده ميشود ، پيش نيازي است كه به فرزندتان كمك ميكند به خوبي و راحتي بخواند . اگر فرزندتان بخواهد كه در مدرسه يا شغل خود كارآئي خوبي داشته باشد بايد بتواند از دستورالعملهاي دو، سه يا ده مرحله اي استفاده كند .روش پانزدهم - براي خواندن دليل‌هاي عملي بياوريد : شغل شما

محيط كار شما بهترين موقعيت را فراهم ميكند كه به صورت عملي به فرزندتان نشان دهيد كه چرا بايد خواندن ، نوشتن و، جمع ، تفريق و ... را بياموزند. قبل از اينكه فرزندتان را به محيط كار خود دعوت كنيد به پاسخ اين پرسشها بينديشيد:

· در كار خود چگونه از خواندن استفاده ميكنم؟ آيا دفترچه راهنما ميخوانم يا نامه يا صفحه مانيتور. تابلو فرمان يا نقشه و ....؟

· اين كه بتوانم كار خود را خوب و سريع انجام دهم چه اهميتي دارد؟

· كداميك از مهارتهائي را كه در مدرسه آموخته‌ام در محل كار خود استفاده ميكنم .آيا مي‌نويسم؟ مي‌خوانم؟ حساب ميكنم؟ چگونه؟

فرزندتان را به بخشهاي مختلف محل كارتان ببريد و قدم به قدم به او بگوئيد در يك روز عادي چه كارهائي انجام ميدهيد . ابزارهايي كه كارتان را ساده تر ميكند به او نشان دهيد و بگوئيد كه چگونه آموختيد كه از آن ابزار استفاده كنيد. بيشتر بچه ها فكر ميكنند كه يادگيري با خوردن زنگ و تعطيل شدن مدرسه تمام مي شود و به سختي ميتوان نظر آنها را عوض كرد. اگر برايشان تعريف كنيد كه چگونه هنگام انجام كار چيزهائي مي‌آموزيد ، به آنها كمك ميكند كه بهتر بتوانند تجربيات زندگي تحصيلي خود را به "زندگي واقعي" ربط دهند. مثلاً بگوئيد:

- يادت مي‌آيد كه هفته پيش چطور با يك سطر از اعداد مشكل پيدا كرده بودي؟ حالا ببين من بايد با يك صفحه پر از عدد كار كنم! يا

- وقتي اين قسمت را امتحان ميكنم همان كاري را انجام ميدهم كه تو موقع امتحان انجام ميدهي. اول همه كارهائي را كه بلد هستم انجام مي‌دهم و بعد برميگردم و روي قسمتهائي كار ميكنم كه خوب بلد نيستم.محل كار شما نبايد براي فرزندانتان فضاي اسرار آميزي باشد كه شما بيشتر روز در آن ناپديد ميشويد. اگر فرزندانتان بدانند كه چه كاري انجام ميدهيد و چرا و چگونه آن را انجام ميدهيد مي‌توانند شما را بهتر و بيشتر درك كنند و در ضمن ميفهمند كه چرا مشغوليت فعلي آنها – يعني يادگيري در مدرسه – نقش مهمي را در آينده آنها ايفاء خواهد كرد.
...  ||  12:51 PM

وبلاگ‌هاي اعضاي گروه والدين ايرانيگرافيك اين سايت اقتباسي است از
Miz Graphics
 rocks yer socks off!